fbpx

OÜ EHITUSKAITSE BÜROO TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

  1. Üldtingimuste kohaldamine. Käesolevad OÜ Ehituskaitse Büroo teenuste üldtingimused (Üldtingimused) kohalduvad kõikidele tehingutele, mis sõlmitakse OÜ Ehituskaitse Büroo (reg. kood 12055673) kui teenuse osutaja (EKB) ja tema kliendi kui teenuse saaja (Klient) vahel juhul, kui EKB ja Klient (eraldi Pool, koos Pooled) on vastava tehingu puhul kokku leppinud Üldtingimuste kohaldamises. Käesolevaid Üldtingimusi koos Üldtingimustele viitava pakkumise ja vastava nõustumisega või koos Poolte muu kokkuleppega, millega kohaldatakse vastavale tehingule Üldtingimusi, nimetatakse edaspidi ühiselt Lepinguks.
  2. Lepingu ese. EKB osutab kinnisvara seisukorra visuaalse hindamise teenust, mis on vastavalt teostatava ülevaatuse põhjalikkusele jagatud pakettideks ning on täpsemalt kirjeldatud EKB koduleheküljel (www.ehituskaitse.ee), ja sellega seonduvaid lisateenuseid (Teenused) vastavalt Lepingus kokkulepitud tingimustele. Klient kohustub tasuma temale EKB poolt osutatud Teenuste eest Lepingus sätestatud tingimuste kohaselt.
  3. Teenuste tellimine ja Lepingu sõlmimine. Kui Klient soovib tellida Teenuseid, esitab Klient vastava tellimuse
   EKB-le telefoni või e-kirja teel või EKB kodulehekülje kaudu.A) Kliendi poolt telefoni või e-kirja teel esitatud tellimused. Pärast tellimuse esitamist väljastab EKB Kliendile vastava arve, mida siiski ei loeta nõustumuseks Lepingu sõlmimiseks. Tellimus muutub Pooltele siduvaks Lepinguks pärast seda, kui EKB on selle kohta saatnud Kliendile vastava kinnituse (Tellimuse kinnitus ehk kinnitus teenuse osutamise aja kohta) e-posti teel. Juhul, kui EKB ei ole Kliendile esitanud Tellimuse kinnitust 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest, loetakse, et EKB on keeldunud Lepingu sõlmimisest.

   B) EKB kodulehekülje (www.ehituskaitse.ee) kaudu esitatud tellimused. Klient esitab tellimuse valides EKB koduleheküljelt temale sobivad Teenused ning täites ära vastava tellimusvormi. Enne tellimuse esitamist saab Klient tuvastada ja parandada sisestusvead ning valida soovitud makseviisi (arve, pangalink, PayPal). Olles veendunud sisestatud andmete õigsuses ning soovides tellimuse esitada peab Klient vajutama nupule „tellimus koos maksekohustusega“. Tellimus muutub Pooltele siduvaks Lepinguks pärast seda, kui EKB on selle kohta saatnud Kliendile vastava kinnituse (Tellimuse kinnitus) e-posti teel. Juhul, kui EKB ei ole Kliendile saatnud Tellimuse kinnitust 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest või makse laekumisest, loetakse, et EKB on keeldunud Lepingu sõlmimisest.

   C) Teenuste hind. Tellitud Teenustele kohaldub tellimuse esitamise hetkel kehtiv EKB hinnakiri, mis on kättesaadav EKB koduleheküljel (www.ehituskaitse.ee). Kui ei ole teistmoodi märgitud, on kõik hinnad EKB hinnakirjas toodud koos käibemaksuga.

   D) Tellimuse kinnitus. EKB-l ei ole mis tahes kohustust esitatud tellimuste osas anda Tellimuse kinnitust. Kui Klient on teinud ettemakse hiljem kui 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist, siis on EKB-l vaba voli kas tagastada tasutud summa Kliendile (tellimuse osas ei loeta Lepingut sõlmituks) või siiski saata Tellimuse kinnitus 3 tööpäeva jooksul pärast vastava makse laekumist (esitatud tellimuse osas loetakse Leping sõlmituks).

  4. Kokkulepitud ülevaatuse aja muutmine. Kliendil on Lepingu kestel õigus ühel korral ilma täiendava tasu maksmiseta muuta kokkulepitud ülevaatuse aega, tingimusel, et ta teatab kokkulepitud ülevaatuse aja muutmise soovist EKB-le hiljemalt 24h enne kokkulepitud aega (arvestamata puhkepäevi ja riigipühasid). Ülevaatuse aja muutmise loetakse kehtivaks kui EKB on selle kohta saatnud vastava kinnituse Kliendile e-posti teel.
  5. Tarbija taganemisõigus. Tarbijast Kliendil on õigus 14 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest sellest taganeda, esitades sellekohase ühemõttelise avalduse EKB-le Üldtingimustes märgitud e-posti aadressile.
  6. Tarbija taganemisõiguse piirang. Teenuse osutamise algusajaks loetakse üks tööpäev enne Lepingus kokkulepitud objekti ülevaatuse aega. Kui Teenuse osutamise algusajaks ei ole lõppenud punktis 5 viidatud tarbija taganemisõiguse tähtaeg, siis loevad Pooled, et Kliendi poolt valitud aeg Teenuse osutamiseks väljendab Kliendi selget soovi Teenuse osutamisega alustamiseks enne taganemisõiguse lõppemist ning, et Klient on seeläbi loobunud tarbija taganemisõigusest alates käesolevas punktis viidatud Teenuse osutamise algusajast.
  7. Ligipääsu tagamine objektile. Klient kohustub Lepingus kokkulepitud ajal ja kohas võimaldama EKB-le või EKB poolt määratud isikule piiramatu ligipääsu objektile selle ülevaatamiseks. Sealhulgas kohustub Klient tagama, et EKB-le või EKB poolt määratud isikutele oleks tagatud sissepääs inspekteeritavale objektile ning, et objektil oleks võimalik vabalt liikuda ning seda vabalt ja igakülgselt üle vaadata Teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses. Klient nõustub, et käesolevas punktis toodud kohustuse rikkumine Kliendi poolt on oluline lepingurikkumine, mille tulemusena võib EKB Lepingu lõpetada.
  8. Ülevaatuse raport. Pärast seda kui EKB või tema poolt määratud isikud on Lepingus määratletud objekti saanud üle vaadata väljastab EKB 3 tööpäeva jooksul Kliendile ülevaatuse raporti. Ülevaatuse raporti saadab EKB Kliendile e-posti teel ning see esitatakse üksnes kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (PDF vormingus fail). Pooled on kokku leppinud, et EKB poolt väljastatud ülevaatuse raporti ja selle sisu ei ole käsitletavad ehitustehnilise või mis tahes muu ekspertiisina. Ülevaatuse raport ja selle sisu kajastab EKB poolt määratud ülevaataja subjektiivset hinnangut, mis tugineb üksnes objekti visuaalsele ülevaatusele. Ülevaatuse akti sisu on EKB intellektuaalne omand ning Kliendil on teistsuguse kokkuleppe puudumisel seda lubatud kasutada üksnes isiklikel eesmärkidel. Kolmandatel isikutel on Kliendile väljastatud ülevaatuse raportile tuginemine keelatud.
  9. Ehitustehnilise jm ekspertiisi vahendamine. Lepingus kokkulepitud Teenuse sisu võib hõlmata ehitustehnilise ekspertiisi vahendamist kolmandatelt isikutelt Kliendile. Pooled on kokku leppinud, et sellisel juhul EKB ei vastuta vahendatud ekspertiisihinnangute, -aktide ja mis tahes eksperdiarvamuste sisu eest. EKB omab õigust sõlmida Kliendi nimel lepinguid kolmandate isikutega Kliendi poolt tellitud ehitustehnilise jm ekspertiisi teostamiseks.
  10. Erakorraline lõpetamine. EKB võib lõpetada Lepingu viivitamatult vastava teate esitamisega Kliendile ning ilma täiendava tähtaja andmiseta, kui Klient ei täida punktis 7 nimetatud kohustust. Sellisel juhul ei kuulu tagastamisele Kliendi poolt EKB-le Teenuste eest ettemaksuna tasutud summad. Kumbki Pool võib Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega mis tahes ajal lõpetada, kui: (i) teine Pool lõpetab või tekib oht et teine Pool võib lõpetada tegevuse või likvideeritakse; (ii) teise Poole vastu on algatatud pankrotivõi täitemenetlus, mis mõjutab tema võimet Lepingut täita; või (iii) Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ei ole võimalik õigusaktide tõttu.
  11. Õigused pärast lõpetamist. Lepingu mis tahes põhjusel lõpetamisel või lõppemisel ei ole kummalgi Poolel õigust saada mingisugust hüvitust üksnes Lepingu lõpetamise tõttu. Kliendil puudub õigus ettemakstud summade tagastamisele, kui Kliendi poolt Lepingu lõpetamise põhjus ei seisne EKB poolses lepingu rikkumises.
  12. Konfidentsiaalsus. Kui seadus teisiti ei nõua või kui Lepingu kavatsuse elluviimisest teisiti ei tulene, siis nõustuvad Pooled käesoleva Lepingu sisu ja/või mis tahes teadmisi, informatsiooni või andmeid teise Poole äritegevuse või toodete kohta, mida talle avaldatakse või millest ta saab teatavaks Lepingu tõttu (välja arvatud avalikest või ettevõtlusega seotud allikatest kättesaadav informatsioon), salajas hoidma, mitte avaldama ning mitte enda ega mis tahes muu isiku või organi huvides kasutama. Pooled võivad siiski avaldada Lepingus sisalduvaid andmeid oma advokaadile, audiitorile või krediidiasutusele.
  13. Alltöövõtt. Pooled on kokku leppinud, et EKB võib kasutada Teenuse osutamisel alltöövõtjaid.
  14. Vastutus. EKB vastutus on piiratud Kliendile Lepingu rikkumise tõttu tekkinud otsese varalise kahjuga. EKB vastutab kahju tekitamise eest ainult juhul, kui EKB on Lepingu rikkumises süüdi. Ühelgi juhul ei vastuta EKB Kliendi saamata jäänud tulu eest.
   EKB koguvastutus Kliendi ees Lepingu rikkumise eest on piiratud nende Teenuste hinnaga, millega seoses nõue esitati, ning ühtlasi piiratud summaga, mille Klient on selliste Teenuste eest EKB-le tegelikult maksnud enne rikkumisest teada saamist.
   Käesolevas punktis nimetatud vastutuse piirangud ja välistused ei kehti juhtudel ja ulatuses, milles kohalduvate õigusaktide kohaselt ei ole lubatud vastutust piirata või välistada.
  15. Lepingu terviklikkus ja täielikkus. Leping sisaldab kõiki sätteid ning asendab kõiki varasemaid Pooltevahelisi kirjalikke ja suulisi Lepingu eset puudutavaid kokkuleppeid.
  16. Sätte tühisus. Lepingu mis tahes sätte tühisus või täitmisele pööramise võimatus ei mõjuta Lepingu mis tahes muu sätte kehtivust või täitmisele pööratavust.
  17. Loovutamine. Kumbki Pool ei või ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada kolmandatele isikutele Lepingust tulenevaid mis tahes õigusi ega kohustusi.
  18. Muudatused. Lepingut võib muuta üksnes Poolte kokkuleppel.
   EKB võib Üldtingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Üldtingimuste muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest EKB koduleheküljel (www.ehituskaitse.ee). Muutunud Üldtingimused ei mõjuta varem sõlmitud Lepinguid, millele kohaldatakse tellimuse esitamise hetkel kehtinud Üldtingimusi.
   Pärast Üldtingimuste muutmist, et jää varasem Üldtingimuste versioon Kliendile EKB koduleheküljel nähtavaks. Klient saab soovi korral salvestada või välja trükkida tellimuse esitamise hetkel kehtinud Üldtingimused.
  19. Vääramatu jõud. Kumbki Pool ei vastuta Lepingu mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks on Poole kontrolli alt väljas olev asjaolu, mida Pool ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (vääramatu jõud). Pooled on kohustatud viivitamatult jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist, kui vääramatu jõu mõju on möödas. Kui vääramatu jõu mõju kestab kauem kui üheksakümmend (90) päeva, võib kumbki Pool Lepingu lõpetada, esitades teisele Poolele sellekohase kirjaliku teate.
   Pooled on kokku leppinud, et vääramatuks jõuks loetakse ka olukorda, kus EKB koostööpartner (nt alltöövõtja) ei täida oma kohustusi EKB ees vääramatu jõu mõju tõttu ning EKB ei suuda seetõttu täita Lepingut Kliendi ees.
  20. Kohaldatav õigus. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  21. Vaidluste lahendamine. Kõik vaidlused, erimeelsused ja nõuded, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, siis lahendab vaidluse lõplikult Harju maakohus (Tallinnas).
  22. Tarbijate õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. Tarbijast Kliendil on õigus pöörduda võimaliku vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (www.komisjon.ee). Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.
  23. Teenuste eest tasumine. Kõikide EKB poolt pakutavate teenuste eest arvestatakse tasu eurodes (€).
  24. Isikuandmete töötlemine. EKB töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. EKB klient annab ostuprotsessis andmeid sisestades ning tellimust kinnitades õiguse koguda ja töödelda kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, teenuse läbiviimise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada teenust läbiviivale inspektorile isikuandmeid teenuse läbiviimiseks kokkulepitud ajal ja kohas. EKB-l on õigus kasutada kliendi kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kliendile. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või teenuse kokkuleppekohaseks osutamiseks.

 

OÜ EHITUSKAITSE BÜROO
Pärnu mnt 105,
Tallinn 11312, EESTI
Tel: (+372) 50 63 888
E-post: info@ehituskaitse.ee
Reg. kood: 12055673